Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes en overeenkomsten met betrekking tot, verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals oa het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners, exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van personeel, ruimtes, materialen en dergelijke.

2. Offertes

De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan – onafhankelijk van de wil van La Fallera BV – behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Prijsoffertes zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen ten allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds exclusief BTW vermeld.

3. Voorschotfactuur en eindfactuur

Volgend op de aanvaarding door de klant zal La Fallera BV een voorschotfactuur uitschrijven van 50%. Na betaling van deze voorschotfactuur, is het engagement van La Fallera BV EN van de klant zeker. Na afloop van het event stuurt La Fallera BV een eindfactuur. Eventuele wijzigingen in aantallen kunnen op deze factuur aangepast worden. De termijn van betaling voor het voorschotfactuur EN eindfactuur bedraagt 14 dagen na uitschrijven.

4. Betaling

Bij substantiele overschrijding van de betalingstermijn behoudt La Fallera BV zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding. Bij niet- betaling van de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen, is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2% (2019). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van €40. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 14 dagen na de factuurdatum. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 14 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

5. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de klant tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan La Fallera BV blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van de klant.

6. Annulering

Indien een klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in pecentages van het voor het desbetreffende diensten van La Fallera BV in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. 3 dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur. 14 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de klant dient schriftelijk aan La Fallera BV te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door La Fallera BV.

7. Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen klant en La Fallera BV is gebaseerd op de door de klant opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de klant 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft La Fallera BV het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

8. Overmacht

De leverings- en of uitvoeringstermijnen (zie bijzondere voorwaarden) worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijke overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. La Fallera BV doet alle redelijke inspanningen om de diensten uit te voeren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de uitvoering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien La Fallera BV een vertraging in de uitvoering verwacht, wordt de klant hiervan in kennis gesteld. La Fallera BV zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen. Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van 1 der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

9. Aansprakelijkheid

La Fallera BV is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan La Fallera BV terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en La Fallera BV niet meer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

10. Weigering cq beëindiging van opdracht

La Fallera BV behoudt zich het recht voor opdracht waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen. Ook indien de opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht mocht zijn begonnen. La Fallera BV heeft ten allen tijde het recht opdrachten, waarvan de uitvoering al was begonnen (onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. La Fallera BV heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren (voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.